Aktiviteter

<< Januar 2018 >>
Ma Ti On To Fr
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

SponsorHasle Havns Venner

Hasle Autoværksted

Hasle Camping

Hasle Refractories a/s

Elementfabrikken i Muleby

HJB Byggeforetning

Brdr.Larsens Legat

A.P.Møllerg

Frilúftsrådet

Spks.Bornholms Fond

Nordeafonden

Bhs.Flådeservice

Spks.Bhs.Fond

Kjærenæsfonden

Espersen

Bornholms Brand

Ole Holms Transport

Bornholms Elektromotor

Bech Hansen Studsgård

Kultur & Fritid

Bornholms Produkthandel

5 Mest Viste Link

5 Tilfældige Links

Bestyrelsen 2013 - 2014Bestyrelsen 2013 - 2014

Formand. Ejner Andersen
Næstformand. Bjarne Stefaniuk
Kasser Kåre Kristianden

Bestyrelses medlen
Knud Erik Olsen
Jørn Mogensen
Keld Holm
Thorsten Sørensen


Suppleant
Kurt Thorsen
Peter Sandberg


Revisorer
Knud Erik Olsen
Jørn Ole Hansen

Suppl.

Henning Rasmussen
Vedtægter for Bådemotorklubben Columbus

§ 1 Foreningens navn og hjemsted
Foreningen navn er ”Bådemotorklubben Columbus”.
Dens hjemsted er Grønbechs Gård 3,3790 Hasle.

§ 2 Foreningens formål
Foreningens formål er:
= at samle mandskab der har interesse for gamle bådmotorer og andre motorer
= at renovere og istandsætte disse, så de kan opstartes og udstilles
= at vedligeholde og sejle med ”SE 110 Hansa”

§ 3 Medlemmer
Som medlemmer kan bestyrelsen optage enhver der er fyldt 14 år.
Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges af generalforsamlingen, hvis beslutning herom kræver samme majoritet, som er foreskrevet til ændring af foreningens vedtægter, jf. § 14.Spørgsmål om valg af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for diskussion på generalforsamlingen.

§ 4 Kontingent
Foreningens kontingent for enkeltpersoner med tilhørende husstand fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Kontingent opkræves årligt forud, og gælder fra 1/1 til og med 31/12.Bestyrelsen kan tildele firmaer eller foreninger medlemskab og fastsætte kontingent for disse.

§ 5 Udmeldelse – eksklusion
Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til foreningen med mindst 14 dages varsel, og at pågældende medlem har betalt sit kontingent til foreningen frem til den dag ,hvorfra udmeldelsen har virkning. Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse. Når et medlem er i kontingentrestance udover 6 måneder, kan bestyrelsen med mindst 8 dages varsel ekskludere vedkommende . Ingen der er ekskluderet pga. kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen. I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsen beslutning herom kræver enstemmighed i bestyrelsen. Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have lejlighed til at fremføre sit forsvar, og vedkommende kan kræve, at spørgsmål om eksklusion afgøres på den førstkommende ordinære generalforsamling. I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at meddelelse herom senest 7 døgn før generalforsamlingen afholdes, ligesom vedkommende har adgang til denne, med ret til at forsvare sig. Spørgsmål om eksklusion skal optages som et særligt punkt på dagsordenen. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver majoritet, somændrig af foreningens love, jf. § 14. Et medlem, der er ekskluderet i henhold til generalforsamlingens beslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Her kræves samme majoritet som ved beslutning om eksklusion.

§ 6 Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i februar, indkaldes med mindst 3 ugers varsel med brev eller email til medlemmerne. Dagsorden bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes ved opslag i klublokalet. Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse, og disse forslag optages i dagsordenen. Stemmeret (en stemme pr. betalt medlemskab) og valgbarhed har alle medlemmer, der ikke er i kontingentrestance. Stemmeretten kan kun udøves ved personligt fremmøde.

§ 7 Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. formandens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år
4. Behandling af evt. indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af formand
7. Valg af næstformand
8. Valg af kasserer
9. Valg af sekretær
10. Valg af bestyrelsesmedlemmer
11. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
12. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
13. Eventuelt


§ 8 Generalforsamlingens ledelse mv.
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflertal, jf. dog § 5, § 14 og § 15. Afstemninger foregår ved håndsoprækning, dog skal på begæring fra 1 stemmeberettiget medlem afstemning og valg foregå skriftligt. Alle afstemninger vedrørende personspørgsmål skal foregå skriftligt. Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages.

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, eller når mindst 10 stemmeberettige medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest i måneden efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet. Om indkaldelsesmøde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 6.

§ 10 Bestyrelsen – valg
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til lovene. Bestyrelsen består af 7 medlemmer: Formand, næstformand, kasserer og 4 bestyrelsesmedlemmer. Valget foregår forskudt, således at formand og 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, mens næstformand, kasserer og et bestyrelsesmedlem er på valg i ulige år. Rækkefølgen af suppleanternes indtræden afgøres således:Først vælges førstesuppleant, herefter vælges andensuppleant. Suppleanterne vælges for et år.

§ 11 Tegningsret
Hvervet som kasserer kan ikke forenes med hvervet som formand.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, heriblandt formanden er til stede, jf. § 5. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. I formandens fravær indtræder næstformanden i hans sted.
Over bestyrelsens forhandlinger føres protokol.
Foreningen tegnes af formanden.
Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formand som kasserer. I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes foreningen af hele bestyrelsen i forening.
Bestyrelsen kan på særlige områder indrømme medlemmer fuldmagt til at disponere indenfor angivne rammer. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til lovene. Foreningen hæfter alene med egen formue.

§ 12 Regnskab
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Bestyrelsen skak 14 dage før den ordinære generalforsamling afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisorerne.
Driftsregnskabet og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning.
Driftsregnskab og status bekendtgøres for foreningens medlemmer før generalforsamlingens afholdelse. Foreningens midler indsættes i bank.

§ 13 Revision
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen 2 kritiske revisorer og 1 revisorsuppleant, jf. § 7. Revisorerne skal hvert år gennemgå det samlede regnskab og se at beholdningerne er til stede. Driftsregnskabet og status skal forsynes med en påtegning. Hver af revisorerne har til hver en tid adgang til at efterse regnskaber og beholdninger.

§ 14 Vedtægtsændringer
Ændring af vedtægten kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanlig varsel indkalde til en ny generalforsamling. Hvis 2/3 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

§ 15 Foreningens opløsning
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.
Til denne beslutningsdygtighed kræves, at mindst ½ af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, jf. § 14, hvor beslutningen kan træffes med overnævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold overdrages til Bornholms Museum.
Siden dannet p: 0.13 sekunder
3,094,711 Unikke besg